Organi

Najviši organ u Mesnoj zajednici je Savet Mesne zajednice.

Mandat članova Saveta MZ traje 4 godine.

Savet Mesne zajednice je predstavničko telo građana Mesne zajednice, koje obavlja sledeće poslove i zadatke:

 1. donosi Statut mesne zajednice,
 2. bira i razrešava predsednika Saveta,
 3. bira potpisnike računa,
 4. postavlja ili bira i razrešava sekretara mesne zajednice, na predlog predsednika Saveta ili na predlog jedne trećine članova Saveta,
 5. donosi finansijski plan i usvaja završni račun mesne zajednice,
 6. donosi program rada i usvaja godišnji izveštaj o radu,
 7. donosi poslovnik o radu,
 8. vrši nadzor nad sprovođenjem programa realizacije uvedenog samodoprinosa,
 9. pokreće inicijativu za donošenje novih ili izmenu postojećih propisa opštine u oblasti mesne samouprave,
 10. sarađuje sa udruženjima građana i nevladinim organizacijama u pitanjima koja su od interesa za građane mesne zajednice,
 11. saziva zbor građana i sprovodi zaključke zborova građana,
 12. obrazuje komisije, odbore i druga radna tela radi zadovoljavanja zajedničkih potreba građana u skladu sa zakonom, odlukom o osnivanju i ovim Statutom,
 13. vrši i druge poslove utvrđene Odlukom o osnivanju, Statutom i drugim aktima Mesne zajednice,
 14. odlučuje o ostvarivanju saradnje sa drugim MZ u zemlji kao i sa jedinicama lokalne samouprave u drugim državama.

Savet Mesne zajednice ima predsednika i podpredsednika koji se biraju na konstitutivnoj sednici iz reda članova Saveta, na vreme od četiri godine, javnim ili tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja članova Saveta. Predlog kandidata za izbor predsednika i podpredsednika Saveta Mesne zajednice mogu podneti najmanje 1/3 članova Saveta, u pisanoj formi.

O načinu glasanja iz predhodnog stava, Savet Mesne zajednice odlučuje većinom glasova od ukupnog broja svojih članova. Predsednik i podpredsednik Saveta Mesne zajednice mogu biti razrešeni i pre isteka vremena za koji su birani, na isti način na koji su birani.

Predsednik Saveta Mesne zajednice organizuje rad Saveta, saziva i predsedava njegovim sednicama i obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom. Predsednik Saveta predstavlja i zastupa Mesnu zajednicu.

Savet Mesne zajednice odlučuje većinom glasova na sednici kojoj prisustvuje većina od ukupnog broja svojih članova (kvorum). Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Saveta, ukoliko zakonom ili ovim Statutum nije predviđena druga većina.

Sednice Saveta saziva predsednik po potrebi, a najmanje jedanput u tri meseca. Predsednik Saveta dužan je da sednicu sazove i kada to zatraži najmanje trećina od ukupnog broja članova Saveta, i to u roku od 15 dana od dana podnošenja pismenog zahteva. U radu Saveta mogu učestvovati odbornici u Skupštini opštine, članovi radnih tela i druga lica, bez prava odlučivanja.

Način pripreme, vođenje i rad sednica Saveta bliže se uređuje Poslovnikom o radu Saveta Mesne zajednice.