Izbor

Članove Saveta Mesne zajednice biraju građani na osnovu slobodnog, opšteg i jednakog izbornog prava, tajnim glasanjem, na osnovu nestranačkih predloga grupe geađana. Kandidata za člana Saveta može predložiti grupa od najmanje 20 građana sa biračkim pravom i prebivalištem na području Mesne zajednice.

Niko nema pravo da po bilo kom osnovu sprečava ili primorava građanina da glasa, da ga pozove na odgovornost zbog glasanja ili od njega traži da se izjasni za koga je glasao ili zašto nije glasao. Pravo da bira člana Saveta MZ ima punoletni građanin koji ima prebivalište na teritoriji MZ i ispunjava osnovne uslove Zakona o lokalnim izborima Republike Srbije.

Za člana Saveta MZ može biti predložen i izabran punoletni građanin koji ima prebivalište na teritoriji Mesne zajednice i ispunjava osnovne uslove Zakona o lokalnim izborima Republike Srbije. Na izborima za članove Saveta Mesne zajednice izabrani su oni kandidati sa liste kandidata koji su dobili najveći broj glasova.

Izbori za članove Saveta mesne zajednice sprovode se u skladu sa zakonskim propisima za izbor odbornika Skupštine jedinice lokalne samouprave, ako ovim Statutom ili drugim aktima MZ nije drugačije određeno. Izbori za članove Saveta obavljaju se u Mesnoj zajednici kao jedinstvenoj izbornoj jedinici. Izbore za članove Saveta raspisuje Skupština opštine. Odlukom o raspisivanju izbora određuje se dan održavanja izbora, kao i dan od kada počinju teći rokovi za vršenje izbornih radnji. Odluka o raspisivanju izbora objavljuje se u ’’Službenom listu opštine Alibunar’’.

Za sprovođenje izbora za članove Saveta koristi se Izvod iz birčkog spiska opštine. Organi za sprovođenje izbora su Izborna komisija i Birački odbor Mesne zajednice. Organi za sprovođenje izbora su samostalni i nezavisni u radu i rade na osnovu ovog Statuta i primenom pozitivnih zakonskih propisa. Za svoj rad organi za sprovođenje izbora odgovaraju organu koji ih je imenovao. Članovi organa za sprovođenje izbora i njihovi zamenici mogu biti samo građani koji imaju pravo i prebivalište na teritoriji MZ. Članovima organa za sprovođenje izbora i njihovim zamenicima prestaje funkcija u ovim organima kada prihvate kandidaturu za člana Saveta.

Izborna komisija Mesne zajednice čine predsednik i dva člana koje imenuje Savet MZ. Izborna komisija ima sekretara, koga imenuje Savet MZ. Sekretar učestvuje u radu izborne komisije bez prava odlučivanja. Predsednik i članovi Izborne komisije imaju zamenike.

Izborna komisija obavlja sledeće poslove:

  1. Stara se o zakonitosti sprovođenja izbora.
  2. Određuje biračka mesta.
  3. Određuje biračke odbore i imenuje njihove članove.
  4. Daje uputstva biračkim odborima o sprovođenju izbora.
  5. Utvrđuje i usaglašava liste kandidata za članove Saveta.
  6. Utvrđuje rezultate glasanja i broj glasova za svakog kandidata.
  7. Podnosi izveštaj Savetu i Skupštini opštine o sprovedenim izborima
  8. Obavlja i druge poslove određene zakonom.

Birački odbor neposredno sprovodi glasanje, obezbeđuje pravilnost i tajnost glasanja, utvrđuje rezultate glasanja na biračkom mestu i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom. Birački odbor se stara o održavanju reda na biračkom mestu za vreme glasanja.