Služba

Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe mesne zajednice obrazovana je Služba Mesne zajednice. Obavljanje pojedinih stručnih poslova Mesna zajednica može poveriti drugoj organizaciji, ustanovi, preduzetniku ili pojedincu. Radom službe Mesne zajednice rukovodi sekretar Mesne zajednice. Zaposleni u službi Mesne zajednice za svoj rad neposredno odgovaraju Savetu Mesne zajednice.

O pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Službi odlučuje u prvom stepenu predsednik, a u drugom stepenu Savet Mesne zajednice.

Radna mesta u službi Mesne zajednice, sa potrebnim brojem izvršilaca i sa uslovima za njihovo obavljanje, utvrdiće se aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, uz saglasnost Saveta MZ. Na radnopravni položaj, prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Službi Mesne zajednice primenjuju se odredbe Zakona o radu.

Poslove iz nadležnosti opštinske uprave u Mesnoj zajednici obavlja kancelarija opštinske uprave ( Mesna kancelarija ), kao organizacioni deo opštinske uprave preko koje građani ostvaruju određene prava. Poslove Mesne kancelarije i način njihovog vršenja određuje predsednik Optine na predlog načelnika opštinske uprave.